POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Niniejsza polityka ma na celu przedstawienie zasad dotyczących ochrony danych osobowych, które Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (poniżej zwana « FNPSMS »), będąca administratorem danych, zobowiązuje się przestrzegać w ramach przetwarzania danych osobowych na stronie https://maize.seedsforfuture.eu/ (poniżej zwanej « Stroną internetową »).

Zasady te wynikają z Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 (Ogólne rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, poniżej zwane « RODO ») w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/CE.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wykonania przysługujących Państwu praw w zakresie « Informatyki i Wolności » w ramach przetwarzania Państwa danych osobowych przez FNPSMS, prosimy o kontakt pisemny:

  • mailem na adres: martin.gomez@fnpsms.fr
  • podpisaną przesyłką listową wysłaną na adres: 23-25 avenue de Neuilly – 75116 Paris

 

1/ Definicje

FNPSMS może być występować jako: « FNPSMS » lub « my » i pełni funkcję « Administratora Danych Osobowych » zgodnie z poniższymi zasadami.

Termin « Użytkownik » odnosi się do użytkowników i internautów, którzy łączą się ze stroną internetową, przeglądają ją, czytają, wyświetlają i korzystają z niej.

« Dane osobowe » oznaczają dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych.

 

2/ Administrator Danych

FNPSMS, działając jako Administrator Danych, samodzielnie określa cele i sposoby przetwarzania Danych osobowych stosowane na Strony internetowej.

 

3/ Zbieranie danych osobowych

Za każdym razem, gdy ma miejsce zbieranie danych osobowych, użytkownik informowany jest o tym fakcie i podawane mu są powody, dla których jego dane osobowe są gromadzone.
Zbieranie i przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji jednego lub większej liczby wcześniej ustalonych celów, a zbierane są tylko dane niezbędne do prawidłowej realizacji celów realizowanych przez stronę internetową (minimalizacja danych).

Żadne dane osobowe nie są zbierane na niniejszej stronie.

 

4/ Cookies

Na niniejszej stronie nie są używane żadne pliki cookie.

 

5/ Cele związane ze zbieraniem danych osobowych

Nie zbieramy żadnych Państwa danych osobowych.

 

6/ Wykorzystanie i okres przechowywania danych osobowych

Nie zbieramy żadnych Państwa danych osobowych.

 

7/ Udostępnianie informacji

Dostęp do danych osobowych

W ramach przysługujących im uprawnień dostęp do danych osobowych mogą mieć : :

  • osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych informatycznych
  • podwykonawcy w ramach umowy o podwykonawstwo, uwzględniającej obowiązki dotyczące poufności i bezpieczeństwa.

Na niniejszej stronie nie przetwarzamy jednak żadnych danych osobowych.

Udostępnianie danych osobowych i międzynarodowe przekazywanie danych

Strona hostowana jest na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej.

Przekazywanie wynikające z porządku prawnego i przepisów prawa

Gdyby dane osobowe zostały zebrane, mogłyby one zostać udostępnione osobom trzecim w przypadku, gdy FNPSMS zostałaby do tego zmuszona prawem, przepisami regulacyjnymi, nakazem sądowym lub gdyby ich udostępnienie było konieczne do celów związanych z dochodzeniem, nakazem lub postępowaniem sądowym w kraju lub za granicą.
Dane osobowe mogłyby zostać ujawnione firmom, doradcom lub osobom trzecim w przypadku, gdy FNPSMS musiałaby się zabezpieczyć przed naruszeniem praw, dóbr lub bezpieczeństwa Użytkownika.

 

8/ Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożone zostały środki bezpieczeństwa mające na celu zabezpieczenie strony internetowej przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. W  przypadku wykrycia naruszenia bezpieczeństwa zostaną podjęte odpowiednie działania.

 

9/ Prawa użytkownika

Osobom, których dane są gromadzone przysługują następujące prawa:

  • prawo do dostępu do danych,
  • prawo do zmiany (aktualizacji lub korekty swoich Danych osobowych),
  • prawo do usunięcia Danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia i przetwarzania całości lub części danych.

Prawa te dają Państwu możliwość zmiany preferencji dotyczących powiadomień w dowolnym momencie poprzez akceptację lub odmowę zgody na wykorzystywania Państwa Danych osobowych w ramach działań marketingowych.
Aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Państwu praw, zalecamy zapoznać się ze stroną Krajowej Komisji ds. Ochronny Danych Osobowych CNIL.
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: martin.gomez@fnpsms.fr

 

ZMIANY I AKTUALIZACJA

Zwracamy uwagę, że niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie. Zachęcamy zatem do regularnego zapoznawania się z ostatnią wersją online i będziemy Państwa informować o zmianach za pośrednictwem strony internetowej lub innych środków komunikacji.

Ankiety

Drogi użytkowniku,
Zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z 6 pytań, aby stale podnosić jakość udostępnianych informacji. Dziękujemy za udział w ankiecie!
Enquête